Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
Menu góra
Strona startowa Kontrole
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wystąpienie pokontrolne nr PN.III. 0932/8/05 - Kontrole, menu 31, artykuł 28 - BIP - Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kontrole

Wystąpienie pokontrolne nr PN.III. 0932/8/05

w dniach 7 – 10 marca 2005 roku Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku przeprowadził w Urzędzie Gminy kontrolę w zakresie załatwiania skarg i wniosków obywateli oraz udostępniania informacji publicznej. Kontrolą objęto rok 2004 i 2005 do dnia kontroli.

 

Białystok, 29 marca 2005 roku

 

PN.III.0932/8/05

 
 

P a n

Henryk WYSZYŃSKI

Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie

 
 

Na podstawie art. 86 i 88 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 ) i art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie ( Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804, Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 287 ) w dniach 7 - 10 marca 2005 roku Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku przeprowadził w podległym Panu Urzędzie Gminy kontrolę w zakresie załatwiania skarg i wniosków obywateli oraz udostępniania informacji publicznej.

Kontrolą objęto rok 2004 i 2005 do dnia kontroli.

W czasie kontroli zbadano sposób przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli oraz przestrzeganie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej w Urzędzie Gminy.

Wyniki przeprowadzonej kontroli pozwalają stwierdzić, iż obok pozytywnych działań podejmowanych przez Wójta i Radę Gminy w kontrolowanym zakresie występowały również nieprawidłowości i zaniechania wynikające z nieprzestrzegania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz postanowień statutu gminy, a mianowicie:

1) Rada Gminy nie ustaliła terminów przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków, należących do jej kompetencji, w myśl postanowień art. 253 KPA

2) postanowienie § 12 regulaminu organizacyjnego Urzędu, stanowiące, że Wójt, a w czasie jego nieobecności Sekretarz Gminy, podpisują odpowiedzi na skargi na kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, stanowiło naruszenie kompetencji Rady, określonej w art. 229 pkt 3,

3) nie ustalono przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Wójta po godzinach pracy Urzędu, zgodnie z postanowieniami art. 253 § 3 K.p.a.,

4) nie umieszczono w siedzibie Urzędu, w widocznym miejscu, informacji o pracownikach rozpatrujących skargi i wnioski, wymaganej § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywaniu skarg i wniosków,

5) ustalając zarządzeniem Wójta wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej, naruszono kompetencję Rady, określoną w art. 11b ust. 3 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym,

6) nie informowano mieszkańców gminy o terminie, miejscu i porządku posiedzeń komisji Rady, według wymogu art. 11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym i § 69 ust. 3 statutu gminy.

7) na "podmiotowej" stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy nie udostępniono wszystkich informacji, wymaganych art. 8 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej, m.in.: o sposobie przyjmowania i załatwiania niektórych spraw, części uchwał Rady, o wykonaniu budżetu gminy, o majątku gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, o pomocy publicznej, o ciężarach publicznych, statutów sołectw.

 
 

Informując o powyższych ustaleniach proszę o podjęcie stosownych działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Jednocześnie informuję, że w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia może Pan zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia w sprawie zawartych w nim ocen, uwag i wniosków. W przypadku nieskorzystania z tej możliwości, proszę o poinformowanie mnie w ciągu 30 dni o sposobie wykorzystania uwag i wniosków pokontrolnych i podjętych działaniach w celu usunięcia uchybień i nieprawidłowości lub o przyczynach niepodjęcia takich działań.

 
 

Z up. Wojewody Podlaskiego

/-/ Lidia Stupak

Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru

Metryka

data wytworzenia
2005-03-29
data udostępnienia
2005-04-13
sporządzone przez
Lidia Stupak
opublikowane przez
Szuberski Andrzej
ilość odwiedzin
40
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.