Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
Menu góra
Strona startowa Statut Gminy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ Zmiana Statutu Gminy Wysokie Mazowieckie - Statut Gminy, menu 43, artykuł 77 - BIP - Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Statut Gminy

Zmiana Statutu Gminy Wysokie Mazowieckie

Zmiana Statutu Gminy Wysokie Mazowieckie przyjęta Uchwała Nr 127/XXI/09 Rady Gminy Wysoie Mazowieckie w dniu 30 marca 2009 r. na XXI Sesji Rady Gminy.

 

 

 • Uchwała nr 127/XXI/09

 • rady gminy wysokie mazowieckie

  • 30 marca 2009r.

  •  
  • w sprawie zmian w Statucie Gminy Wysokie Mazowieckie.

   • Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 i z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 128; z 2008r. Nr 180,poz.1111,Nr 223, poz.1458) uchwala się, co następuje :

W Statucie Gminy Wysokie Mazowieckie stanowiącym załącznik do uchwały Nr27 / VI/ 03 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 29 maja 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wysokie Mazowieckie (Dz.Urz.Woj.Podl.Nr 55, poz.1167, z póżn.zm.) wprowadza się nastepujące zmiany:

      1. w rozdziale 4 w § 43 ust.1 po pkt.3 dodaje się pkt.4 w brzmieniu:

„4) Komisję Rozwoju Lokalnego.”;

      1. po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6a w brzmieniu :

„Rozdział 6a GOSPODARKA FINANSOWA GMINY

§ 611. 1. Podstawą gospodarki finansowej Gminy jest budżet uchwalony przez Radę. Tryb uchwalania budżetu oraz rodzaj i szczegółowość materiałów uzupełniających określa Rada.

2. Projekt budżetu wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia Gminy Wysokie Mazowieckie, Wójt przedkłada Radzie w terminie do 15 listopada roku poprzedzajacego rok budżetowy.Stanowi on podstawę do prac nad uchwałą budżetową.

3. Wójt przygotowuje projekt uchwały budżetowej uwzględniając zmiany w projekcie budżetu wynikające z:

1)określonej w budżecie państwa wysokości subwencji,

2)potwierdzonych wysokości dotacji na zadania własne i zlecone,

3)dokonanych autopoprawek Wójta,

4)przyjętych poprawek budżetów gminnych jednostek organizacyjnych

4. Projekt uchwały budżetowej opiniują komisje Rady zgłaszając uwagi i wnioski. W posiedzeniach komisji opiniujących projekt budżetu uczestniczy Wójt.

5. Wnioski komisji przewidujące wzrost wydatków powinny wskazać źródło ich pokrycia.

6. Wójt analizuje zgłoszone przez komisje wnioski uwzględniając je w uchwale budżetowej bądź odrzucając jako niemożliwe do przyjęcia.

7. Wnioski komisji nie uwzględnione przez Wójta podlegają przegłosowaniu przez Radę w trakcie debaty nad uchwałą budżetową. Przyjęte przez Radę wnioski komisji Wójt ujmuje w projekcie uchwały budżetowej.

8. Uchwały Rady przyjęte po zatwierdzeniu budżetu, a mające skutki finansowe nie przewidziane w uchwale budżetowej wymagają wskazania źródeł finansowania.

9. O istniejącej nadwyżce budżetowej Wójt informuje Radę Gminy przy składaniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

10. Nadwyżką budżetową dysponuje Rada Gminy.

§ 612. 1. Dochodami Gminy są:

1)podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody Gminy;

2)dochody  z majątku Gminy;

3)subwencja ogólna z budżetu państwa.

2. Dochodami Gminy mogą być:

1)dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych;

2)wpływy z samoopodatkowania mieszkańców;

3)spadki, zapisy i darowizny;

4) inne dochody.

§ 613 1. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna.

2. Wójt informuje mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społeczno-gospodarczej oraz o wykorzystywaniu środków budżetowych.

3.Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.”

 
      1. w rozdziale 8 w § 68 ust.4 otrzymuje brzmienie :

„ 4. Przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków ,należących do kompetencji Rady Gminy dokonuje Przewodniczący Rady w każdą środę w godzinach od 930 do 1230 , a w przypadku nieobecności Przewodniczącego Wiceprzewodniczący Rady.”;

 
      1. w rozdziale 10 :

 1. w § 74 ust.1 lit.b skreśla się wyrazy „sekretarz gminy”,

 2. w § 75 ust.1 otrzymuje brzmienie :

„ 1. Przewodniczący Rady Gminy wykonuje wobec wójta czynności z zakresu prawa pracy związane z nawiązaniem i rozwiązanierm stosunku pracy, z wyłączeniem okreslania wysokości wynagrodzenia.” .

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 
 • Przewodniczący Rady

 

Zygmunt Wojno

 

0000-00-00 00:00

 
 
 
 

Metryka

data wytworzenia
2009-03-30
data udostępnienia
2009-05-22
sporządzone przez
Iwona Ogrodnik
opublikowane przez
Szuberski Andrzej
ilość odwiedzin
38
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.