Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
Menu góra
Strona startowa Strategia rozwoju
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ Strategia rozwoju - Strategia rozwoju, menu 44, artykuł 30 - BIP - Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Strategia rozwoju

Strategia rozwoju

Strategia obejmuje lata do 2020 roku

 

STRATEGIA ROZWOJU

GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

/EKOLOGICZNA WIEŚ PODLASKA GOŚCINNA DLA WSZYSTKICH/

I.Strategia obejmuje lata do 2020 roku,

II.Cele strategii:

1.Budowa infrastruktury technicznej,

2.Podnoszenie jakości produkcji,

3.Edukacja społeczności wiejskiej,

4.Poprawa struktury agralnej,

5.Ochrona dziedzictwa kulturalnego.

III.Realizatorzy strategii:

1 .Władze samorządowe Gminy,

2.Nauczyciele gimnazjum i szkół podstawowych,

3.Społeczeństwo Gminy,

4.Przedsiębiorcy,firmy i zakłady pracy,

5.Władze powiatowe, wojewódzkie i centralne,

6.Fundacje i stowarzyszenia.

IV.Charakterystyka Gminy

1.Ludność - 5670 osób mieszkających w 54 wsiach - 1525 mieszkań,

2.Powierzchnia ogółem: -16611 ha - 100 %

-     grunty orne i sady -10080 ha - 61 %

-     użytki zielone -1920 ha - 11 %

-     lasy i grunty leśne -3814 ha - 23 %

-     tereny pod budynkami -262 ha - 1,6%

-     tereny pod drogami -404 ha -  2,4 %

-     nieużytki, rzeki, zbiorniki wody -131 ha - 1,0 %
3.Drogi ogółem: -740 km

-     krajowe -10 km

-       wojewódzkie -10 km

-       powiatowe -69 km

-       gminne -182 km

-       lokalne -469 km
4.Abonamenci telefoniczni -1005 przyłączy
5.Sieć gazowa - 24 km - 172 odbiorców.

6.Wodociągi zbiorowe -4 szt.

-       sieć rozdzielcza -120 km

-       przyłącza domowe -1180 szt.

7.Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków - 1 szt. przy Szkole Podstawowej w Kalinowie Gzosnowie.

8.Turystyka i wypoczynek:

-       ośrodek wypoczynku świątecznego w Tyborach Kamiance 27,2 ha
w tym 16,3 ha lustra wody.

9.Oświata:

-       gimnazjum -1 szt.

-        szkoły podstawowe -5 szt.

 

CELE ROZWOJU GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

Jako główny cel uznaje się osiągnięcie harmonijnego, wszechstronnego i trwałego rozwoju struktury przestrzennej wsi, zapewniającej sukcesywny wzrost jakości zamieszkania, pracy, obsługi i wypoczynku, przy zachowaniu właściwych relacji między strategicznymi celami szczegółowymi.

CELE PRZYRODNICZE

Cele przyrodnicze wyrażają się w ochronie i racjonalnym kształtowaniu środowiska przyrodniczego poprzez:

1.      zapewnienie normatywnych warunków sanitarnych zamieszkania mieszkańców wsi w
zakresie jakości powietrza atmosferycznego, poziomu hałasu i wibracji oraz
elektrostatycznego promieniowania niejonizującego.

2.      ochrona wód rzeki Jabłonka poprzez budowę indywidualnych i zbiorowych oczyszczalni
ścieków oraz sprawną gospodarkę odpadami.

3.      Podjęcie działań w celu podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców gminy.

CELE PRZYRODNICZE

Cele ekologiczne wyrażają się w kształtowaniu mechanizmów stymulujących efektywny i wielostronny rozwój gminy.

1. Zapewnienie maksymalnego wsparcia dla tworzenia małych i średnich zakładów przetwórstwa rolno - spożywczego.

CELE SPOŁECZNE

1.    Przygotowanie terenu urbanistycznego we wsi Brzóski Brzeziński pod cmentarz dla
parafii Rzymsko - katolickiej pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła.

2.    Zapewnienie rozwoju zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej we wsi Osipy
Lepertowizna, Osipy Stare i Osipy Kolonia.

3.    Zagospodarowanie budynków poszkolnych w Rusi Starej, Osipach Wandzinie i
Brykach.

CELE STRUKTURALNO - PRZESTRZENNE

Cele strukturalno - przestrzenne polegają na zachowaniu oraz przywróceniu ładu przestrzennego w zagospodarowaniu gminy.

1.      Wykorzystanie walorów przyrodniczych i rekreacyjnych terenów położonych w obrębie
stawów Tybory Kamianka.

2.      Zagospodarowanie zbiornika wodnego po żwirowni we wsi Miodusy Litwa dla potrzeb
rekreacji i wypoczynku.

CELE INFRASTRUKTURALNE

1.      Podnoszenie standardu życia mieszkańców gminy poprzez rozwój systemów
infrastruktury technicznej przyjaznej środowisku.

2.      Modernizacja istniejącej infrastruktury drogowej.

 

 

WYKAZ

planowanych inwestycji w latach 2002 - 2013 na terenie gminy wysokie mazowieckie

1.   Likwidacja i zagospodarowanie dzikich wysypisk śmieci.

2.                        Modernizacja oświetlenia drogowego.

3.                        Poprawa infrastruktury drogowej.

4.                        Budowa wodociągów zbiorowych w zabudowie kolonijnej.

5.                        Gazyfikacja gminy.

6.                        Budowa kotłowni gazowych / olejowych przy szkołach podstawowych.

7.                        Budowa indywidualnych i zbiorowych oczyszczalni ścieków.

8.                        Mała retencja wodna.

 

HIERARCHIZACJA ZADAŃ STRATEGICZNYCH ROZWOJU

 

Symbol zadania

Nazwa zadania

Waga zadania

Miejsce
zadania

F 3

1. Budowa i utrzymanie wysypiska śmieci

5

 

F 3

2 Likwidacja i zagospodarowanie dzikich wysypisk śmieci

5

 

F 3

3.Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów

5

 

F 6

4. Poprawa infrastruktury drogowej

5

 

F 1

5. Budowa wodociągów zbiorowych w zabudowie kolonijnej

5

 

B 1

6. Melioracja użytków rolnych

5

 

F 4

7. Gazyfikacja gminy

4

 

F 7

8. Budowa kotłowni gazowo-olejowych przy szkołach podstawowych

4

 

D 6

9. Dostosowanie bazy lokalowej i transportowej do potrzeb reformy szkolnej

4

 

F 2

10. Budowa indywidualnych i zbiorowych oczyszczalni ścieków

4

 

C2

11. Rozwój turystyki i bazy wypoczynkowej

4

 

B 1

12. Zwiększenie lesistości w gminie

4

 

C 2

13. Mała retencja wodna

4

 

C 6

14. Edukacja ekologiczna społeczeństwa w gminie.

4

 

F 5

15. Modernizacja sieci elektroenergetycznych

4

 

D 4

16. Pomoc przy rozwoju przemysłu rolno- spożywczego

4

 

D 4

17. Pomoc  socjalna i opieka zdrowotna

4

 

Waga: 1-bardzo mało ważne, 2-mało ważne,3- średnio ważne, 4-ważne, 5-bardzo ważne.

 

 

 

ZADANIA STRATEGJCZNE REALIZACYJNE

 

 

CEL STRATEGICZNY l RZĘDU  Województwo Podlaskie obszarem rozwoju infrastruktury technicznej uwzględniającej wartości środowiska przyrodniczego.

 

CEL STRATEGICZNY II RZĘDU Proekologiczna polityka samorządów - odpady.

Nazwa zadania: Budowa i utrzymanie wysypiska śmieci

1. Opis istniejącej sytuacji: 15 sztuk wysypisk śmieci ujętych w planie przestrzennego zagospodarowania gminy o łącznej powierzchni 7,73 ha. Wysypiska powstały w miejscach gdzie wydobywano piach i żwir, nie spełniają wymogów środowiska. Na wysypiskach nie  prowadzi się segregacji odpadów.

2.0czekiwany efekt po realizacji zadania: modernizacja i rozbudowa wysypiska o powierzchni 2,89 ha pozwoli na wprowadzenie programu selektywnej zbiórki odpadów, likwidacja oficjalnych jak  i dzikich wysypisk śmieci, poprawienia stanu środowiska na terenie gminy.

3.Czas realizacji zadania w latach: 2000 - 2015

4. Szacowane nakłady finansowe na realizację zadania: 800.000,00 złotych

5. Instytucje, organizacje realizujące zadanie:

1.Urząd Miasta Wysokie  Mazowieckie

2.Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

3.Urząd Gminy Nowe Piekuty

 

 

 

ZADANIA STRATEGICZNE REALIZACYJNE                                                                      

 

CEL STRATEGICZNY I RZĘDU Województwo Podlaskie obszarem rozwoju infrastruktury technicznej uwzględniającej wartości środowiska przyrodniczego.

 

CEL STRATEGICZNY II RZĘDU Proekologiczna polityka  samorządów -odpady.

 

Nazwa zadania: Likwidacja i zagospodarowanie dzikich wysypisk śmieci

 

1.Opis istniejącej sytuacji: na terenie gminy jest 13 sztuk dzikich wysypisk śmieci o łącznej powierzchni 5,62 ha. Wysypiska nie są ujęte w planie przestrzennego zagospodarowania gminy.

 

2.Oczekiwany efekt po realizacji zadania: po likwidacji i zagospodaro­waniu terenu posadzony będzie las iglasto-liściasty, Zwiększona zostanie lesistość w gminie oraz wygląd estetyczny zagospodarowanych terenów.

 3.Czas realizacji zadania w latach: 2003 - 2010

4.Szacowane nakłady finansowe na realizację zadania: 50.000,00 złotych

 

5. Instytucje, organizacje realizujące zadanie:

1. Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

2. Nadleśnictwo Rudka

3. Starostwo Powiatowe Wysokie Mazowieckie

 

ZADANIA STRATEGICZNE REALIZACYJNE

                                                                                                                           

CEL STRATEGICZNY l RZĘDU Województwo Podlaskie obszarem rozwoju infrastruktury technicznej  uwzględniającej wartości środowiska przyrodniczego.

 

CEL STRATEGICZNY II RZĘDU Proekologiczna polityka  samorządów - odpady .

Nazwa zadania: Tworzenie warunków do selektywnej  zbiórki odpadów

 

1.Opis istniejącej sytuacji: na terenie gminy nie prowadzi się selektywnej zbiórki w gospodarstwach domowych.

 

2. Oczekiwany efekt po realizacji zadania: ustawienie w 53 wioskach pojemników do selektywnej   zbiórki  odpadów  oraz przy szkołach podstawowych  i gimnazjum. Selektywna  zbiórka odpadów przedłuży żywotność wysypiska śmieci, poprawi wygląd estetyczny  posesji, przyczyni się do  odzyskania czystego surowca wtórnego. Pojemniki ustawi odbiorca odpadów z którym podpisana będzie umowa na wywóz.

3. Czas realizacji zadania w latach: 2001 -2010

4. Szacowane nakłady finansowe na realizację zadania: 250.000,00 złotych

5. Instytucje, organizacje realizujące zadanie:

1.           Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

2.           Mieszkańca gminy

2. Przedsiębiorstwo usługowe /po podpisaniu umowy/

 

 

 

ZADANIA STRATEGICZNE REALIZACYJNE                                        

 

CEL STRATEGICZNY l RZĘDU Województwo Podlaskie obszarem rozwoju  infrastruktury  technicznej  uwzględniającej wartości środowiska przyrodniczego.

 

 CEL STRATEGICZNY II RZĘDU Poprawa życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury technicznej - drogi

 

Nazwa zadania: Poprawa infrastruktury drogowej.

 

1.Opis istniejącej sytuacji: na terenie gminy jest 719 km dróg w tym: 10 km krajowe, 9 km wojewódzkie, 66 km powiatowe, 175 km gminne, 459  km lokalne. Drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe w  80 % wymagają remontu a 20 % w/w dróg wymaga utwardzenia. 110 km dróg gminnych  jest  utwardzonych /asfalt, żwir, żużel /, pozostałe drogi gminne jak i lokalne wymagają utwardzenia.

 

2.Oczekiwany efekt po realizacji zadania: wyremontowane i utwardzone drogi wpłyną na poprawę bezpieczeństwa drogowego, usprawnie­nie transportu ludzi /dzieci do szkół/, płodów rolnych, zmniejszy   się  awaryjność maszyn rolniczych, oszczędność paliwa, zmniejszy się hałas i pył powstający podczas  jazdy. Zwiększona zostanie atrakcyjność turystyczna gminy.

3.Czas realizacji zadania w latach: 2000-2010

4. Szacowane nakłady finansowe na realizację zadania: 3.000.000,00 złotych

5. Instytucje, organizacje realizujące zadanie:

1 Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie i mieszkańcy  wsi

2.Zarządy  Dróg Krajowych i Powiatowych

3.ARiMR, ISPA, Urząd Wojewódzki w Białymstoku

 

 

ZADANIA STRATEGICZNE REALIZACYJNE                                        

 

CEL STRATEGICZNY l RZĘDU Województwo Podlaskie obszarem rozwoju  infrastruktury  technicznej  uwzględniającej wartości środowiska przyrodniczego.

 

 

CEL STRATEGICZNY II RZĘDU Proekologiczna polityka samorządów - gospodarka wodna

Nazwa zadania: Budowa wodociągów  zbiorowych w  zabudowie  kolonijnej

1.Opis istniejącej sytuacji: na terenie gminy są 4 stacje uzdatniania wody do których podłączonych jest 43 wsi /900 odbiorców/ z terenu gminy oraz 6 wsi/135 odbiorców/podłączonych do wodociągów w sąsiednich gminach.

2.Oczekiwany efekt po realizacji zadania: po zwodociągowaniu 4 wiosek o kolonijnej zabudowie 100% wsi podłączonych będzie  do wodociągów  zbiorowych /  98 % gospodarstw  domowych /.

 

 

3.Czas realizacji zadania w latach: 2000 - 2001

 

4. Szacowane nakłady finansowe na realizację zadania: 500.000,00 złotych

5. Instytucje, organizacje realizujące zadanie:

1.Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

2.2.Mieszkańcy  wsi

3.ARiMR, Urząd Wojewódzki w Białymstoku

 

 

 

ZADANIA STRATEGICZNE REALIZACYJNE                                              

 

CEL STRATEGICZNY I RZĘDU Województwo Podlaskie obszarem unowocześniania rolnictwa, w dostosowaniu do specyfiki przestrzeni produkcyjnej.

 

CEL STRATEGICZNY II RZĘDU Rozwój infrastruktury technicznej na wsi

 

Nazwa zadania: Melioracja użytków rolnych

1. Opis istniejącej sytuacji: na 11450 ha użytków rolnych  około 9430 ha powinno być  zmeliorowane a jest 7630 ha. Do zmeliorowania pozostało ok. 1800 ha użytków rolnych.

 

2.Oczekiwany efekt po realizacji zadania: zmeliorowanie  użytków rolnych pozwoli na przyśpieszenie  wykonania prac  polowych  zgodnie z terminami agrotechnicznymi wzrostem plonów, lepszym wyko­rzystaniem sprzętu rolniczego, zwiększeniem produkcji zwierzęcej.

 

3. Czas realizacji zadania w latach:1999 - 2008 zadanie I - 614 ha

2009 - 2020 zadanie II - 1186 ha

4. Szacowane nakłady finansowe na realizację zadania: 4.700.000,00 złotych

9.500.000,00 złotych

5. Instytucje, organizacje realizujące zadanie:

1.        Zarząd  Melioracji  i Urządzeń Wodnych w Łomży

2.        Starostwo Powiatu Wysokomazowieckiego

3_   Rolnicy

 

 

 

ZADANIA STRATEGICZNE REALIZACYJNE

 

CEL STRATEGICZNY l RZĘDU Województwo Podlaskie  obszarem rozwoju  infrastruktury technicznej  uwzględniającej wartości środowiska przyrodniczego.

 

CEL STRATEGICZNY II RZĘDU Rozbudowa infrastruktury technicznej

Nazwa zadania:  Gazyfikacja gminy

1.      Opis istniejącej sytuacji: opracowana  została  koncepcja gazyfikacji gminy /52 wioski/, budowa 2 stacji redukcyjno-pomiarowych, jedna dla miasta i gminy, druga tylko dla gminy, W roku 1999 rozpoczęto gazyfikację 10 wsi /172 przyłącza/.

2.      Oczekiwany efekt po realizacji zadania: po zgazyfikowaniu gminy wyeliminowanych zostanie ok.1500 sztuk lokalnych  kotłowni węglowych w  budynkach  indywidualnych, placówkach oświatowych podmiotach gospodarczych  i usługowych. Zmniejszone zostanie do minimum zanieczyszczenie atmosfery  dymami na  terenie naszej gminy.

3.      Czas realizacji zadania w latach: 1999-2020

4.      Szacowane nakłady finansowe na realizację zadania: 25.000.000,00 złotych

5. Instytucje, organizacje realizujące zadanie:

1. Urząd Gminy Wysokie  Mazowieckie

2 Mieszkańcy  gminy

3 Zakład Gazowniczy  w Białymstoku

 

 

 

 

ZADANIA STRATEGICZNE REALIZACYJNE                                        

 

CEL STRATEGICZNY I RZĘDU Województwo Podlaskie  obszarem rozwoju  infrastruktury  technicznej  uwzględniającej wartości środowiska przyrodniczego.

 

CEL STRATEGICZNY II RZĘDU Proekologiczna polityka  samorządów - ochrona powietrza

Nazwa zadania: Budowa kotłowni gazowo-olejowych przy  szkołach podstawowych

1.      Opis istniejącej sytuacji: Na dzień dzisiejszy na terenie gminy jest 7 szkół podstawowych. Jedna szkoła ma kotłownię olejową, pozostałe opalane są węglem i koksem.

2. Oczekiwany efekt po realizacji zadania: zmiana ogrzewania w szkołach z węglowo-koksowego na gazowo-olejowe przyniesie nie tylko efekty ekonomiczne ale wyeliminuje zanieczyszczenie powietrza tlenkami siarki, azotu i węgla.

3.  Czas realizacji zadania w latach: 2000-2010

4.  Szacowane nakłady finansowe na realizację zadania: 800.000,00 złotych

5. Instytucje, organizacje realizujące zadanie:

1.      Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

2.      WFOŚiGW .

 

ZADANIA STRATEGICZNE REALIZACYJNE

 

CEL STRATEGICZNY I RZĘDU Województwo Podlaskie obszarem rozwoju  infrastruktury społecznej i wielokierunkowej edukacji stosowanej do potrzeb i aspiracji mieszkańców, z poszanowaniem odrębności struktury społecznej i wielokierunkowej edukacji stosowanej do potrzeb i aspiracji mieszkańców z poszanowaniem odrębności narodowej, kulturalnej i religijnej.

 

CEL STRATEGICZNY II RZEDU Wdrażanie reformy oświaty

Nazwa zadania: Dostosowanie bazy lokalowej i transportowej do potrzeb reformy szkolnej

1.      Opis istniejącej sytuacji: obecnie na terenie  gminy jest 6 szkół podstawowych  i 1 szkoła podstawowa wraz  z gimnazjum. Uczy się w  nich łącznie 686  dzieci, zatrudnionych  jest  76 nauczycieli
/pełnozatrudnieni/, średnio 1 nauczyciel na 9 uczni. Dzieci dowożone  są do szkół autobusem szkolnym jak i komunikacją PKS. Pozostałe dzieci z  terenu  gminy uczą się w szkołach podstawowych  i gimnazjum w mieście Wysokie Mazowieckie. Sytuacja  taka  jest bardzo  kosztowna dla budżetu gminy dlatego musi być zlikwidowanych  kilką szkół podstawowych.

2.Oczekiwany efekt po realizacji zadania: zmniejszą się nakłady na utrzymanie szkół co pozwoli na zakup drugiego autobusu szkolnego wyposażenie pozostałych szkół w pomoce dydaktyczne, kompu­tery, modernizację boisk przy szkołach oraz wyremontowanie budynków szkolnych.

3.Czas realizacji zadania w latach: 2000 - 2005

4. Szacowane nakłady finansowe na realizację zadania: 1.000.000,00 złotych

5. Instytucje, organizacje realizujące zadanie:

1 Urząd Gminy Wysokie  Mazowieckie

2. Kuratorium Oświaty  w Białymstoku

 

 

 

ZADANIA STRATEGJCZNE REALIZACYJNE

                                                                                                                         

CEL STRATEGICZNY I RZĘDU Województwo Podlaskie  obszarem rozwoju  infrastruktury  technicznej  uwzględniającej wartości środowiska przyrodniczego

 

 CEL STRATEGICZNY II RZEDU Proekologiczna polityka  samorządów  - ścieki

Nazwa zadania: Budowa  indywidualnych i zbiorowych oczyszczalni ścieków

 

1. Opis istniejącej sytuacji: na terenie  gminy  jest tylko jedna oczyszczalnia  ścieków przy  Szkole Podstawowej  w Kalinowie Czosnowie. Pomimo tak dużego zwodociągowania gminy odbiorcy wody  ścieki  odprowadzają do zbiorników przydomowych /szamb/ jak też bezpośrednio do rowów przydrożnych, melioracyjnych albo bezpośrednio do ziemi. Stan ten jest bardzo niepokojony i wymaga  dużych nakładów finansowych nie tylko ze strony Urzędu Gminy  ale i mieszkańców.

2. Oczekiwany efekt po realizacji zadania: wybudowanie  zbiorowych oczyszczalni ścieków  w  bardzo gęstej   zabudowie  jak i indywidualnych  oczyszczalni przyniesie  korzyści w zakresie ochrony  wód w  rzekach Brok, Jabłonka, Mały Brok, Mień, Ślina  i Rokitnica, podnosząc tym samym walory  przyrodnicze naszego środowiska.

3. Czas realizacji zadania w latach: 2003 - 2020

4. Szacowane nakłady finansowe na realizację zadania: 10.000.000,00 złotych

5. Instytucje, organizacje realizujące zadanie:

1. Urząd Gminy Wysokie  Mazowieckie

2 Mieszkańcy  gminy

3 NFOŚ,  ARiMR

 

 

 

ZADANIA STRATEGICZNE REALIZACYJNE

 

CEL STRATEGICZNY I RZĘDU  Województwo Podlaskie  obszarem ochrony, wzbogacenia  oraz racjonalnego wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki i wypoczynku kulturowego dla rozwoju turystyki i wypoczynku

 

CEL STRATEGICZNY II RZĘDU Budowa bazy sportowo- rekreacyjnej

Nazwa zadania: Rozwój turystyki i bazy wypoczynkowej

1.Opis istniejącej sytuacji: na terenie gminy jest jeden ośrodek wypoczynku świątecznego w Tyborach Kamiance, który  dzierżawi Polski Związek Wędkarski. We wsi Miodusy Litwa na działce 7/2 o powierzchni ok. 2 ha jest stare żwirowisko gdzie w okresie letnim odpoczywa miejscowa ludność. Brak jest gospodarstw agroturystycznych.

2.Oczekiwany efekt po realizacji zadania: po Wyżwirowaniu dna w stawie środkowym i wyznaczeniu miejsca na plażę zwiększy się atrakcyjność ośrodka w Tyborach Kamiance. Drugim atrakcyjnym miejscem do wypoczynku będzie zagospodarowane żwirowisko w Miodusach Litwie gdzie przy wykonywaniu prac adaptacyjnych uzyska się materiał na remont dróg gminnych i lokalnych.

Udzielając pomocy /ulgi podatkowe/ dla chętnych rolników przy tworzeniu gospodarstw agroturystycznych podniesiona zostanie atrakcyjność naszej gminy dla turystów.

3. Czas realizacji zadania w latach: 2005- 2015

4.Szacowane nakłady finansowe na realizację zadania: 300.000,00 złotych

5. Instytucje, organizacje realizujące zadanie:

1.      Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

2.      WFOŚiGW

3.      PZW Zarząd Okręgowy w Łomży

4.      WPODR w Szepietowie

 

 

 

ZADANIA STRATEGICZNE REALIZACYJNE                                              

 

CEL STRATEGICZNY I RZĘDU Województwo Podlaskie obszarem unowocześniania rolnictwa w dostosowaniu do specyfiki przestrzeni produkcyjnej


CEL STRATEGICZNY II RZĘDU Rozwój produkcji na wsi        

Nazwa zadania: zwiększenie lesistości w gminie

1. Opis istniejącej sytuacji: na terenie gminy jest 3684 ha lasów w tym 2196 ha stanowią lasy prywatne, rolnicy użytkują ok. 300 ha jako grunty orne i użytki zielone grunty klasy VI. Jest to nieopłacalne z lasu byłby większy pożytek. W planach zwiększenia lesistości ujętych jest 40 ha użytków rolnych.

2. Oczekiwany efekt po realizacji zadania: zalesiając grunty  klasy VI a

nawet grunty wyższych klas jeśli położone są pomiędzy kompleksami leśnymi nie tylko zwiększa się opłacalność pracy w rolnictwie lecz również podniesione zostaną walory przyrodnicze co zwiększy atrakcyjność gospodarstw agroturystycznych i zwiększone zostaną dochody mieszkańców wsi.

3. Czas realizacji zadania w latach: 2000 - 2020

4. Szacowane nakłady finansowe na realizację zadania: 100.000,00 złotych

5. Instytucje, organizacje realizujące zadanie:

1.Nadleśnictwo Rudka

2        Mieszkańcy gminy

3        Starostwo Powiatu Wysokomazowieckiego

4        WPODR w Szepietowie

 

 

 

ZADANIA STRATEGICZNE REALIZACYJNE                                              

 

CEL STRATEGICZNY I RZĘDU Województwo Podlaskie obszarem ochrony, wzbogacania oraz racjonalnego wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki i wypoczynku

 

CEL STRATEGICZNY II RZĘDU Budowa bazy sportowo - rekreacyjnej           

Nazwa zadania: Mała retencja wodna

1. Opis istniejącej sytuacji: na terenie gminy jest ok. 100 sztuk zbiorników wodnych, przeznaczonych do celów ppoż. i gospodarczych. Zbiorniki wybudowane są na gruntach prywatnych, gminnych oraz gruntach wspólnot wiejskich. Z chwilą wybudowania wodociągów zbiorowych utraciły zainteresowanie nimi ze strony mieszkańców wsi. Zasoby wodne muszą być chronione i dlatego powstał program małej retencji wodnej. Obejmuje on modernizację zbiorników wodnych w 6 wsiach.

2. Oczekiwany efekt po realizacji zadania: zmodernizowanych będzie 6 szt. zbiorników o łącznej powierzchni 5,31 ha z przeznaczeniem ogólnogospodarczym gdzie będą mogli wypoczywać mieszkańcy wsi.

3.      Czas realizacji zadania w latach: 2000 - 2015

4.      Szacowane nakłady finansowe na realizację zadania: 150.000,00 złotych

5.      Instytucje, organizacje realizujące zadanie:

1. Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

2. ZMiUW w Łomży

3. Mieszkańcy wsi

 

 

 

ZADANIA STRATEGICZNE REALIZACYJNE

 

CEL STRATEGICZNY l RZĘDU Województwo Podlaskie obszarem ochrony, wzbogacania oraz racjonalnego wykorzystywania walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki i wypoczynku

CEL STRATEGICZNY II RZĘDU Budowa bazy sportowo - rekreacyjnej

Nazwa zadania: Edukacja ekologiczna społeczeństwa w gminie

1.      Opis istniejącej sytuacji: z chwilą powstania w Polsce akcji "Sprzątanie Świata" władze gminy, leśnicy, dyrektorzy szkół szeroko propagują i sponsorują tą akcję. Oddając do użytku wodociągi zbiorowe odbiorcy budują zbiorniki na nieczystość Urząd Gminy finansuje co roku mineralizację pasów  przeciwpożarowych na terenie lasów niepaństwowych.

2. Oczekiwany efekt po realizacji zadania:

propagując akcję w szkołach "Przez dzieci do rodziców" wzrośnie na wsi świadomość ekologiczna, znikną problemy wyrzucania śmieci do lasów, odprowadzania ścieków bezpośrednio do rowów i ziemi. Poprawi się wygląd estetyczny posesji na wsiach.

3.Czas realizacji zadania w latach: 2000 - 2020

4.Szacowane nakłady finansowe na realizację zadania: 50.000,00 złotych

5.Instytucje, organizacje realizujące zadanie:

 

1.Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

2.Dyrektorzy szkół

3.Mieszkańcy wsi

4.Leśnicy

 

 

 

ZADANIA STRATEGJCZNE REALIZACYJNE

 

CEL STRATEGICZNY l RZĘDU Województwo Podlaskie obszarem rozwoju infrastruktury technicznej uwzględniającej wartości środowiska przyrodniczego

 

CEL STRATEGICZNY II RZEDU Rozbudowa infrastruktury technicznej - energetyka

 

Nazwa zadania:  Modernizacja sieci elektroenergetycznych

1. Opis istniejącej sytuacji: a terenie gminy wszystkie gospodarstwa domowe posiadają podłączenia do energii elektryczne. Jest kilka linii przesyłowych przewidzianych do przebudowy przez Rejon Energetyczny /drewniane słupy oraz budowa nowych linii przesyłowych dużej mocy.

2. Oczekiwany efekt po realizacji zadania: zminimalizowanie awaryjności dostaw prądu do odbiorców.

3. Czas realizacji zadania w latach: 2000 - 2010

4. Szacowane nakłady finansowe na realizację zadania: -

5. Instytucje, organizacje realizujące zadanie:

1. Rejon Energetyczny w Wysokiem Mazowieckiem

 

 

ZADANIA STRATEGJCZNE REALIZACYJNE

                                                                                                                         

CEL STRATEGICZNY l RZĘDU Województwo Podlaskie obszarem unowocześnienia rolnictwa, w dostosowaniu do specyfiki przestrzeni produkcyjnej.

 

CEL STRATEGICZNY II RZEDU Rozwój produkcji na wsi

Nazwa zadania:  Pomoc przy rozwoju przemysłu rolno - spożywczego

1. Opis istniejącej sytuacji: a  terenie  gminy są 2 szt. zakłady mięsne, 2 szt. młyny zbożowe, 4 szt. Tartaki i 1 szt. ubojnia zwierząt.

2. Oczekiwany efekt po realizacji zadania:  rozbudowa zakładów co pozwoli na zmniejszenie bezrobocia na wsi.

3. Czas realizacji zadania w latach: 2001- 2005

4. Szacowane nakłady finansowe na realizację zadania: -

5. Instytucje, organizacje realizujące zadanie:

1. Właściciele zakładów

 

 

ZADANIA STRATEGICZNE REALIZACYJNE

 

CEL STRATEGICZNY l RZĘDU Województwo Podlaskie obszarem rozwoju infrastruktury społecznej i wielokierunkowej edukacji, stosowanej do potrzeb i aspiracji mieszkańców, z poszanowaniem odrębności narodowej, kulturowej i religijnej

 

CEL STRATEGICZNY II RZĘDU Pomoc socjalna

 

Nazwa zadania: Pomoc socjalna i opieka zdrowotna

1.Opis istniejącej sytuacji: Gminny Ośrodek Opiek Społecznej w ciągu roku udziela średnio pomocy dla rodzin ze względu na: bezrobocie 30 szt. niesprawność 30 szt. sieroctwo 3 szt. choroba 3 szt. macierzyństwo 10 szt. bezradność 15 szt. alkoholizm 15 szt. Wypłaca stałe zasiłki 10 rodzinom i 35 szt. rent socjalnych. Łączna wartość udzielanej pomocy 250.000,00 złotych.

2. Oczekiwany efekt po realizacji zadania: corocznie pomoc będzie wzrastać o około 10 % udzielanej kwoty w 1999 roku.

3.Czas realizacji zadania w latach: 2000 - 2020

4.Szacowane nakłady finansowe na realizację zadania: 6.000.000,00 złotych

5. Instytucje, organizacje realizujące zadanie:

1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

2. Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

Metryka

data wytworzenia
1999-12-28
data udostępnienia
2003-06-30
sporządzone przez
Henryk Wyszyński
opublikowane przez
Szuberski Andrzej
ilość odwiedzin
87
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.